STICHTING OPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE

Word Cosmetisch arts KNMG!

Opleiding

De SOCG (Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opleiding tot cosmetisch arts KNMG. Deze profielerkenning is een verandering in de gezondheidszorg die van groot maatschappelijk belang is. In tijden waarin veel aandacht is voor wanpraktijken door niet bekwame artsen wordt hiermee de bekwaamheid van de door de KNMG erkende cosmetisch artsen gewaarborgd. De titel cosmetisch arts KNMG is vanaf 1 juli 2019 een beschermde titel. Het KNMG-profiel is een erkend profielspecialisme naast de andere medisch specialismen.

Hoe word ik cosmetisch arts?

De profielopleiding tot cosmetisch arts is een tweejarige opleiding. Het opleidingsprogramma bestaat uit een integratie van een praktijkprogramma (leren op de werkplek) en een cursorisch gedeelte. Het cursorisch gedeelte van de opleiding is ondersteunend aan het praktijkprogramma en wordt in samenhang met het praktijkprogramma gepland.

Het totale opleidingsprogramma bestaat uit activiteiten die de competentieontwikkeling van de AIOS ondersteunen. De opleiding kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd. In de voltijdvariant werkt de AIOS 4 dagen in de week in de praktijk van de opleidingskliniek en heeft 1 terugkomdag op het opleidingsinstituut. In de deeltijdvariant is deze verhouding 3:1 en duurt de opleiding naar rato langer.

Profielopleiding Cosmetische geneeskunde

De kern van het curriculum voor de cosmetische geneeskunde is gericht op de niet – tot minimaal-invasieve cosmetische geneeskunde met lage zorgzwaarte. De cosmetisch arts verkrijgt daarmee kennis en vaardigheden op het gebied van niet-invasieve en minimaal-invasieve ingrepen zoals:

  • Injectables, zoals botuline toxine, hyaluronzuur en andere oplosbare fillers, biostimulatoire middelen, injectie lipolyse, carboxytherapie, plaatjesrijk plasma (PRP), mesotherapie;
  • Licht, niet-ablatieve lasers, ablatieve Erbium- en CO2 lasers, radiofrequentie en andere energybased devices (EBD);
  • Peelings;
  • Coagulatie- en cryotherapie;
  • Cosmeceuticals;
  • Het vergroten van de kennis -en niet de vaardigheden- op het gebied van de cosmetische chirurgie, dermatologie en psychiatrie met als doel gerichte voorlichting, triage en verwijzing.

 

Artsen die de profielopleiding Cosmetische Geneeskunde hebben afgerond worden door de "Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten" ingeschreven in het profielregister.

Praktische informatie opleiding:

Opbouw opleiding

Het totale opleidingsprogramma bestaat uit activiteiten die de competentieontwikkeling van de AIOS ondersteunen. De opleiding kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd. In de voltijdvariant werkt de AIOS 4 dagen in de week in de praktijk van de opleidingskliniek en heeft 1 terugkomdag op het opleidingsinstituut. In de deeltijdvariant is deze verhouding 3:1 en duurt de opleiding naar rato langer.

Naast het praktijkleren volgen de AIOS cursorisch onderwijs. Cursorisch onderwijs is gestructureerd onderwijs in cursusvorm en ingedeeld in modules. Verdeeld over een studiejaar volgt de AIOS 30 dagen (1 dag per week) cursorisch onderwijs. Dit vindt plaats in het opleidingsinstituut. Het cursorisch onderwijs kent twee belangrijke elementen, namelijk: vakinhoudelijke kennisverwerving en reflectie. Het cursorisch onderwijs is zoveel mogelijk gekoppeld aan de vakinhoudelijke ontwikkeling in de beroepspraktijk. Door middel van reflectie wordt het leren van ervaringen in de praktijk verdiept.

De AIOS leert competent te handelen in de beroepspraktijk (waarbij kennis, vaardigheden, houding en gedrag centraal staan) onder begeleiding en supervisie van de opleider. De leersituatie zal van eenvoudig naar complex verschuiven. De mate van begeleiding door de opleider wordt aangepast aan de complexiteit van de handeling en de fase in de opleiding. Feedback geven en reflectie zijn belangrijke elementen in dit leerproces.

Thema's binnen de opleiding

De inhoud van de opleiding is vormgegeven in vijf samenhangende thema’s met sub thema’s die het gehele vakgebied van de cosmetische geneeskunde bestrijken. Elk thema is gebaseerd op een set van samenhangende kenmerkende beroepssituaties (KBS) van de cosmetisch arts. De opleiding is competentiegericht, waarbij de CanMEDS competenties als uitgangspunt gelden.

Thema’s in de opleiding cosmetische geneeskunde

Basis cosmetische geneeskunde
Consultvoering
Behandeling en nazorg
Veiligheid
Praktijk
Voor elk thema worden de specifieke, vereiste kennis en vaardigheden benoemd. In de korte praktijkbeoordelingen (KPB’s) worden de kennis- en vaardigheidsaspecten integraal getoetst. Daarnaast worden bepaalde kennis-onderdelen en vaardigheden onafhankelijk van de KPB getoetst. Naast de themagerichte kennis en vaardigheden dient de AIOS zich algemene basiskennis en vaardigheden die voor alle thema’s gelden eigen te maken gedurende zijn opleiding tot cosmetisch arts.

Zelfstudie

Naast het cursorisch onderwijs en werkplekleren, neemt zelfstudie een vanzelfsprekende plaats in in de opleiding. Aan de hand van onderwerpen die zich in de praktijk voordoen, analyseert de aios literatuur en onderzoeksresultaten. Uitbreiding en op peil houden van wetenschappelijke kennis is vooral gebaseerd op de traditie van evidence-based medicine (EBM).

Stage

In het opleidingsprogramma zijn drie stages opgenomen bij de verwante specialismen dermatologie en cosmetische chirurgie. In het eerste jaar volgt de AIOS een stage dermatologie en een stage cosmetische chirurgie. In het tweede jaar volgt de AIOS nog een stage dermatologie.

Vrijstelling

De nominale opleidingsduur bedraagt 2 jaar. De duur van de opleiding wordt gebaseerd op de snelheid waarmee de AIOS zijn competenties verwerft. AIOS kunnen eerder verworven competenties benutten bij het verkrijgen van korting op de nominale opleidingsduur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op grond van een steile leer- en ontwikkelingscurve tussentijds te versnellen. Het is aan de AIOS om (door middel van een portfolio en/of andere beschikbare documentatie) voor de opleider(s) zichtbaar te maken dat hij of zij over competenties beschikt, die op onderdelen kunnen leiden tot verkorting van de opleiding. De vrijstelling kan maximaal 3 maanden bedragen.

Toelatingseisen

Je bent BIG-geregistreerd (basis)arts
Bij voorkeur al werkzaam als arts met aantoonbare klinische ervaring met uitvoeren van injectable behandelingen
Je hebt aantoonbare interesse in cosmetische geneeskunde
Je bent zelfstandig, sociaal en communiceert open naar collega’s en cliënten
Een verplichte sollicitatie bij het opleidingsinstituut op voorspraak van de beoogde opleidingskliniek
Verplichte deelname aan theoretische dagen op het opleidingsinstituut, men mag in deze periode geen vakanties en vrije dagen opnemen
Verplicht lidmaatschap NVCG (gereduceerd tarief 50%)
Het hoofd van de opleiding besluit of een kandidaat-aios wordt toegelaten tot de opleiding

Kosten opleiding

Voor de profielopleiding tot cosmetisch arts betaalt u aan het opleidingsinstituut € 50.000,- per jaar. De gehele opleiding bedraagt € 100.000,- voor 2 jaar, betaling in maandelijkse termijnen is mogelijk.

Wat biedt de opleidingskliniek

Een adequate werkruimte voor de AIOS;
Werkt volgens de protocollen infectiepreventie, hygiëne, melding incidenten patiëntenzorg en complicatieregistratie – NVCG veldnorm;
Sluit overeenkomst met het opleidingsinstituut;
Beschikt over een leerwerkplan in overeenstemming met LOP;
Is de hoofdlocatie van de opleider;
Neemt de AIOS in dienst voor 32 uur per week voor een vast salaris van € 2.800,- bruto per maand excl. vakantiegeld en vakantiedagen (bij fulltime opleiding).
Bonussen en andere emolumenten zijn niet toegestaan tijdens de opleidingsperiode;
Betaalt de AIOS door tijdens de stageweken conform LOP;
Stelt de AIOS gedurende 30 maandagen onbetaald beschikbaar aan het opleidingsinstituut voor theoretisch onderwijs op het instituut volgens het programma van het opleidingsinstituut.

Zie ook: Het Landelijk Opleidingsplan van de profielopleiding Cosmetische Geneeskunde voor meer informatie over het individuele opleidingsplan (IOP), portfolie, voortgangsgesprekken en beoordelingen:

INFORMATIE AANVRAGEN?